СПИСЪК към 31.12.2018 г.

 на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица.


 

 

  само нови длъжници

Булстат

ИМЕ

Териториална дирекция :