СПИСЪК към 30.04.2019 г.

на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., върху чието недвижимо и/или движимо имущество е наложено обезпечение, които нямат парични средства и парични вземания от трети лица, нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване и нямат издадено разрешение по чл.229 от ДОПК

 

 

само нови длъжници

Булстат

ИМЕ

Териториална дирекция :